Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Cơ cấu tổ chức Bảo tàng Lâm Đồng

Bảo tàng Lâm Đồng được thành lập từ những ngày đầu giải phóng, trải qua gần 35 năm hoạt động, Bảo tàng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ cán bộ, viên chức không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đảm đương tốt công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

  • Sơ đồ tổ chức:

sodococautochucbtld

 

  •  Cơ cấu tổ chức:

 Đến nay, bộ máy tổ chức của Bảo tàng Lâm Đồng luôn ổn định và hoạt động đạt hiệu quả cao; trong đó bao gồm:


- Ban giám đốc 
- Phòng Hành chính tổng hợp 
- Phòng Trưng bày - Tuyên truyền
- Phòng Sưu tầm - Kiểm kê – Bảo quản
- Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể