Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Triển lãm Mừng Đảng - mừng xuân Đinh Dậu 2017

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng xuân Đinh Dậu 2017, Bảo tàng Lâm Đồng đã trưng bày bộ sưu tập trên 100 hình ảnh giới thiệu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam – do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào liên tục diễn ra trong suốt 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào cách mạng năm 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Cách mạng Tháng Tám đã phá bỏ chế độ phong kiến nửa thuộc địa ở đất nước ta, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

trien lam mung dang mung xuan dinh dau 2017

Một góc triển lãm Mừng Đảng - mừng xuân Đinh Dậu 2017 tại Bảo tàng Lâm Đồng

Triển lãm còn giới thiệu những hình ảnh lịch sử về cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sau khi giành độc lập, thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng CNXH ở miền Bắc khi còn chiến tranh và những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Từ khi thực hiện đổi mới đến nay, đất nước ta đã thay đổi và phát triển mạnh mẽ về các mặt chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội.

Triển lãm Mừng Đảng - mừng xuân Đinh Dậu 2017 tại Bảo tàng Lâm Đồng là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong suốt chặng đường 87 năm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ tự hào, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam, không ngừng cố gắng học tập để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23/01 đến 25/02/2017 tại Bảo tàng Lâm Đồng (số 4, Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt).

HOÀNG HIỀN