Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ gian khổ và anh dũng của quân và dân ta, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là xu thế phát triển tất yếu của đất nước và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

1 XHCN

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Lâm Đồng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã bắt tay vào xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần cùng cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong suốt chặng đường từ năm 1975 đến nay, nhân dân Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng.

2 XHCN

Trong phần trưng bày với chủ đề: “Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”, Bảo Tàng Lâm Đồng tập trung giới thiệu hai giai đoạn chính:

Giai đoạn thứ nhất: Chặng đường 10 năm (1975 - 1985). Đây là giai đoạn khắc phục, cải tạo và xây dựng nền kinh tế, văn hóa, giáo dục theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Giai đoạn thứ hai: Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986) đến nay.

Đây là giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã phát triển khá toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với các chủ trương, chính sách mới ra đời, xoá bỏ mọi hình thức bao cấp, kiểm soát và xoá bỏ độc quyền kinh doanh, đẩy mạnh liên doanh, liên kết và xuất khẩu… tạo tiền đề cho sản xuất hàng hoá phát triển mạnh mẽ, nhất là các mặt hàng thế mạnh của tỉnh (rau, hoa, chè, cà phê, dâu tằm, nhựa thông, khoáng sản…), đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu, đem lại nguồn thu ngân sách đáng kể cho tỉnh. Đặc biệt là chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương .

Bên cạnh các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, phần trưng bày chủ đề “Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” còn giới thiệu về hoạt động hiệu quả, thiết thực của các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm tập hợp mọi lực lượng quần chúng, các giai tầng xã hội tham gia đóng góp xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

3 XHCN