Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, hiệu quả

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta. Người để lại cho dân tộc Việt Nam và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Tập thể viên chức, người lao động của Bảo tàng Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung học tập và làm theo Bác về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công việc.

hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nêu cao tinh thần trách nhiệm,hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”. Hiệu quả công việc là khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và chính xác. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả trong công việc thì cần đề cao việc giáo dục cán bộ, đảng viên phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm; tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong nghị quyết bằng lời hứa mà là trong những việc làm rất cụ thể, thiết thực hàng ngày thuộc mọi lĩnh vực, mọi công việc của mọi người.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trách nhiệm đó được thể hiện trong việc học tập, lao động, nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn, đặc biệt là trong quá trình Người cùng Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành cách mạng. Tấm gương tinh thần làm việc trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở việc thống nhất giữa lời nói và việc làm. Đó là nói đi đôi với làm, nói được làm được, không nói nhiều làm ít, nói mà không làm, “nói một đằng làm một nẻo”. Đây là một đặc điểm nổi bật trong phẩm chất con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo Bác về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công việc đã được tập thể viên chức, người lao động Bảo tàng Lâm Đồng cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, như: tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các Quy định nêu gương, việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, việc kê khai tài sản… gắn với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; hoặc kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với kiểm tra chuyên đề.

Viên chức, người lao động Bảo tàng Lâm Đồng đã tham gia học tập quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm thống nhất ý chí và hành động để phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

tinh cam cua quan dan lam dong doi voi bac ho 3
Hiện vật “Bản kẽm in ảnh Bác Hồ”, tại Bảo tàng Lâm Đồng

Chi bộ Bảo tàng Lâm Đồng chủ động kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; kịp thời phòng ngừa các sai phạm, hoặc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bảo tàng Lâm Đồng cũng thường xuyên tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, như Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế dân chủ ở cơ sở…; ban hành và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn đạo đức của viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đa số đảng viên, viên chức và người lao động đều nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của cơ quan; giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, sống mẫu mực, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân; giữ gìn đoàn kết nội bộ; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tập thể viên chức, người lao động Bảo tàng Lâm Đồng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công việc là hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Qua đó góp phần phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phạm Thị Ngát