Bảo tàng Lâm Đồng | Lam Dong Museum

  • hinh1.jpg
  • hinh2.jpg
  • hinh3.jpg

Vị trí, vai trò của họa sĩ thiết kế trong đổi mới công tác trưng bày, tuyên truyền của hoạt động bảo tàng hiện nay

Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề ngày càng được quan tâm. Đồng thời, các phòng truyền thống từ tỉnh, thành phố đến các ngành, địa phương, cơ sở cũng được chú trọng xây dựng. Do đó, vị trí, vai trò của họa sĩ thiết kế trong công tác trưng bày, tuyên truyền cũng ngày càng được khẳng định, nhất là trong đổi mới công tác trưng bày, tuyên truyền của bảo tàng hiện nay.

Xem tiếp...

Mối quan hệ mật thiết giữa công tác nghiên cứu, sưu tầm với trưng bày, tuyên truyền và những vấn đề cần quan tâm hiện nay

Hiện nay, bảo tàng được xem là cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục trên cả lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Hoạt động của bảo tàng là một chuỗi các hoạt động có liên kết mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau, từ công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, đến công tác trưng bày, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các giá trị của hiện vật. Trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra thường xuyên, liên tục ở hầu hết các khâu công tác bảo tàng và có mối liên hệ mật thiết với trưng bày, tuyên truyền.

Xem tiếp...

Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt và Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên: Một số vấn đề cần quan tâm hiện nay

Bảo tàng Lâm Đồng hiện nay đang quản lý và khai thác hai di tích: Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt và Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát tiên. Hai di tích với tính chất, quy mô khác nhau, nằm ở 2 vị trí cách xa nhau gần 200 km, có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, chính trị rất cần được quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị.

Xem tiếp...

Phát huy những giá trị của Cung Nam Phương Hoàng hậu trong hoạt động của Bảo tàng Lâm Đồng hiện nay

Đà Lạt đã trở thành một địa danh rất quen thuộc với mọi người Việt Nam và du khách quốc tế. Từ năm 1916, ranh giới của thành phố được xác định về mặt pháp lý khi Hội đồng nhiếp chính triều đình Huế thông báo Dụ thành lập thị tứ Đà Lạt. Nơi đây được thể chế hóa như một thị xã, với những kế hoạch phát triển về một trung tâm hành chính, văn hoá và du lịch lớn của Đông Dương. Đà Lạt ngày càng hấp dẫn đối với nhiều giới, từ chính khách đến thương nhân.

Xem tiếp...